Jump to content


Photo

Members In Other Parts Of Asia


 • Please log in to reply
2920 replies to this topic

#2881 redbomber

redbomber

  The Legend

 • (05) Regular
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 346 posts
 • Gender:Male
 • Location:near limbo

Posted 04 April 2018 - 01:24 PM

Sino nasa Singapore?!

 

Oo nga, any female mambers in SG?#2882 misteryoso168

misteryoso168

  Chaser

 • (04) Casual
 • PipPipPipPip
 • 90 posts
 • Gender:Male

Posted 18 April 2018 - 03:54 AM

Hong Kong based?

#2883 DenGurtusly

DenGurtusly

  Voyeur

 • (02) Sinless
 • 1 posts

Posted 24 April 2018 - 04:46 AM

rb2.jpg

Ïðèâåòñòâåííûé áîíóñ â ðàçìåðå $30 íà÷èñëÿåòñÿ ïîñëå âûïîëíåíèÿ íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ äåéñòâèé:

1 Âåðèôèêàöèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ- âêëþ÷àåò íåîáõîäèìîñòü âåðèôèêàöèè äåéñòâóþùåãî ïàñïîðòà è ðåàëüíîãî àäðåñà.
2 Âåðèôèêàöèÿ ëè÷íîãî òåëåôîííîãî íîìåðà.
3 Ïîïîëíåíèå òîðãîâîãî ñ÷åòà ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè íà ñóììó $10. Êëèåíò èìååò ïðàâî, ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, âûâåñòè ýòè ñðåäñòâà.

Èñõîäÿ èç òèïà âûáðàííîãî òîðãîâîãî ñ÷åòà, ðàçìåð ïðèâåòñòâåííîãî áîíóñà ñîñòàâëÿåò $30 ëèáî 3000 Cent. Áîíóñ ìîæåò çà÷èñëÿòüñÿ è â åâðî.  ýòîì ñëó÷àå, ïî âíóòðåííåìó êóðñó áðîêåðñêîé êîìïàíèè áóäåò ïðîèçâåäåíà êîíâåðòàöèÿ. Êëèåíò êîìïàíèè èìååò ïðàâî íà åäèíîðàçîâîå ïîëó÷åíèå äàííîãî ïðèâåòñòâåííîãî áîíóñà. Áîíóñ äîñòóïåí íà ïëàòôîðìàõ MetaTrader 4 è 5 è ñ÷åòàõ Fix/Pro-Cent è Fix/Pro-Standard.

Ïîäðîáíåå êàê ïåîëó÷èòü 30$

#2884 gbong19

gbong19

  Hottie

 • (05) Regular
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • 370 posts
 • Location:Rizal

Posted 07 May 2018 - 08:13 PM

Meron ba sa Bangkok?#2885 Wakalou

Wakalou

  Voyeur

 • (04) Casual
 • 4 posts
 • Gender:Male

Posted 12 May 2018 - 09:15 PM

PAPUA NEW GUINEA???

#2886 rhonavee

rhonavee

  Lover

 • (06) Chronic Poster
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1157 posts
 • Gender:Male
 • Interests:BAsketball, NBA, fishing,

Posted 13 May 2018 - 12:23 AM

anyone from Doha#2887 colurum

colurum

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 152 posts
 • Gender:Male
 • Location:manilatonight.com
 • Interests:Life

Posted 17 May 2018 - 09:26 AM

Anyone from Incheon?

#2888 colurum

colurum

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 152 posts
 • Gender:Male
 • Location:manilatonight.com
 • Interests:Life

Posted 17 May 2018 - 09:25 AM

Anyone from Incheon?

#2889 colurum

colurum

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 152 posts
 • Gender:Male
 • Location:manilatonight.com
 • Interests:Life

Posted 17 May 2018 - 09:25 AM

Anyone from Incheon?

#2890 colurum

colurum

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 152 posts
 • Gender:Male
 • Location:manilatonight.com
 • Interests:Life

Posted 17 May 2018 - 09:26 AM

Anyone from Incheon?

#2891 Kingbornok

Kingbornok

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 165 posts
 • Gender:Male

Posted 02 June 2018 - 06:54 AM

Anyone from japan?

#2892 Grey26

Grey26

  Voyeur

 • (04) Casual
 • 1 posts
 • Gender:Male

Posted 09 June 2018 - 06:37 AM

I’m from japan can i join here?

#2893 Mariokef

Mariokef

  Voyeur

 • (01) Lurker
 • 1 posts
 • Location:Burma
 • Interests:Nightclubs, dancing

Posted 09 June 2018 - 05:50 PM

Phyton http://www.thevista....ogrammirovaniya

#2894 ThomasKeype

ThomasKeype

  Voyeur

 • (01) Lurker
 • 2 posts
 • Location:143515
 • Interests:Dining out

Posted 29 June 2018 - 10:52 PM

forex binary options trading forex tester 3 trade forex using trendline trading binary options without indicators forex pro forex who invented binary options binary trading options forex binary option bonuses meaning 2015 binary options how to make money list binary options available in the us

michael freeman binary options signals forex millenium forex trader pl forex trader jobs online rtfm forex binary option signals providers forex

forex forex club ig group binary options

no deposit bonus binary options 2015 4 forex michael freeman binary options strategy forex forex

binary options advanced strategies questrade forex mt4

#2895 NormaDarfdeanceMync

NormaDarfdeanceMync

  Voyeur

 • (04) Casual
 • 2 posts
 • Location:121322
 • Interests:Business networking

Posted 05 August 2018 - 01:59 PM
#2896 Rigor Mortis

Rigor Mortis

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 42 posts
 • Gender:Male

Posted 07 August 2018 - 02:54 PM

GM in japan guys... kawaii kawaiii naman jan!

#2897 NoodleMaker

NoodleMaker

  Virgin

 • (04) Casual
 • Pip
 • 13 posts
 • Gender:Male

Posted 14 August 2018 - 11:00 PM

meron na bang MTC chapter sa Japan?#2898 NoodleMaker

NoodleMaker

  Virgin

 • (04) Casual
 • Pip
 • 13 posts
 • Gender:Male

Posted 14 August 2018 - 11:10 PM

Japan-based GMs pls help a fellow GM in need: :D

 

meron kayong alam na maayos na PSP sa Nagoya?  yung magaling na mag masahe at pwedeng ATW din?  nababasa ko sa mga websites kasi na ero massage lang sila kadalasan at walang ATW.  Arigato gozaimas#2899 Kingbornok

Kingbornok

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 165 posts
 • Gender:Male

Posted 19 August 2018 - 02:53 PM

Tulong tulong tayo sa japan, baka may kakilala kayo na pwede magpawala ng homesick hahaha

#2900 satnight

satnight

  Libertine

 • (05) Regular
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 897 posts
 • Gender:Male
 • Location:Makati City
 • Interests:The good life :)

Posted 28 August 2018 - 10:06 PM

Hello Mtc Japan members. Am planning to go Yokohama in a few months time.  How's this place compared to Tokyo or Osaka? How's the nightlife here? Travel wise is how far is this from Tokyo? Generally, Is it getting colder in Japan as the ber months are coming? Any other tips would be appreciated. TIA


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users