Jump to content


Photo
- - - - -

Adr Models Artist And Mngt

ADR Models Walk

 • Please log in to reply
16 replies to this topic

#1 masterdavies

masterdavies

  Voyeur

 • (04) Casual
 • 2 posts
 • Gender:Male

Posted 13 March 2020 - 07:18 PM

Anyone familiar with this from FB?
They have a lot of good looking and young aspiring models but looks like some are for "pa-walk" industry.
 • Marcus55 likes this

#2 justien01

justien01

  Virgin

 • (04) Casual
 • Pip
 • 10 posts
 • Gender:Male

Posted 14 March 2020 - 02:06 AM

Anyone familiar with this from FB?
They have a lot of good looking and young aspiring models but looks like some are for "pa-walk" industry.

Im a member of it. Mostly legit tlga may ilan ilan lang na girls na pa walk or yung tipong dapat ikaw mag offer.#3 kundaanil

kundaanil

  Voyeur

 • (01) Lurker
 • 1 posts

Posted 17 March 2020 - 08:08 AM

Ðниги по ÐÑндалини йоге
ÐоÑÑавка "до двеÑи" во вÑÐµÑ Ð³Ð¾ÑÐ¾Ð´Ð°Ñ Ð Ð¾ÑÑии возможна ÑолÑко кÑÑÑеÑÑкой ÑлÑжбой ÐоÑÑÑ Ð Ð¤. Ð ÐоÑкве книги можно полÑÑиÑÑ ÑеÑез кÑÑÑеÑа в ÑеÑение 3 ÑÑÑок поÑле оÑоÑÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÐ°Ð·Ð°.


ÐÑндалини йога ÑбоÑник кÑий

https://soul-books.ru/

#4 King larsial

King larsial

  Chaser

 • (04) Casual
 • PipPipPipPip
 • 51 posts
 • Gender:Male

Posted 19 March 2020 - 12:50 AM

Pm naman kung sino sa mga doon

#5 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:00 AM

. 700 . , . 2013 . µµ »|» °| »°|µµ » µ µ|°µ µ µ»µ|
. 700 . , . 2013 .
° °|
·°» µ»°° 3 » |
°° » µ|
» ±°»µ |
» ·°»µ µ»°° 3-» |
. 700 . , . 2013 .
° °|
» ±°»µ |
°µ µ µ»µ|
» ·°»µ °» µ»°° 3-» |
» µ ° ·µ»µ|
. 700 . , . 2013 . ° °·°° ±°»µµ »|·°» 3 »|¶° µ° ° ±»°|» µ »° µ»µ|» µ ° µµµ|
. 700 . , . 2013 .
·°»µµ 3 »|
µµ » °» µ°µ»|
» ° |
µ |
3 » 2020 ·°»|
. 700 . , . 2013 .
µµ ¶µµ µ»° ·° »°|
µ± µµ »|
»° ° |
µ µ »|
°·° µ °µ|
. 700 . , . 2013 .
µ»°° 3-»|
µµ » µ|
» ±°»µ |
µ± µ»° °¶° |
» ° |
. 700 . , . 2013 .
±°»µµ » °·°|
µµ » µ|
µµ »° °|
» µ »°|
°·°µ ± »|
. 700 . , . 2013 .
µ°»µµ µ »|
µ± µ»° ° °¶° µµ|
» µ ° |
·°»µµ °» µ»°° 3-» |
±°»µµ » |
. 700 . , . 2013 .
» µ »° µ»µ|
µµ » |
°·° µ °µ|
µ ±°»µ µ ¶µ|
µ± µ»° ° °¶° µµ|
. 700 . , . 2013 .
°·° µµ µ °µ µ |
°» µ°µ» µµ »|
»° ° µ°|
» ±°»µ |
·°»µµ µ»°° 3-» |
. 700 . , . 2013 .
µ ° ° :|
µµ » µ°µ»|
»° |
µµ »|
3-» ·° 2019 |
. 700 . , . 2013 .
»° µ° µ»µ|
3 » 2020 ·°»|
3 » 2020 °|
»° ° µµ °µ|
µ ±°»µ µ ¶µ|
. 700 . , . 2013 .
3-» °¶µ °|
» »° ° ¶» °|
» ° |
3 » 2020|
» °°·° ±°»µ µ°|

#6 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:17 AM

. 700 . , . 2013 .
°»° 3 »|
»° ° µ°|
° °|
°·°µ ±°»µ »|
±°»µµ » |
. 700 . , . 2013 .
·°»µµ 3 » |
3 » 2020 °|
µµ » |
µµ » ¶µµ|
» µ »°|
. 700 . , . 2013 .
µ µ ¶µ ±·µ°|
°° » µ|
µ±µ µ»°µ µ± |
µ ° ° :|
»°|
. 700 . , . 2013 .
°° ° ±°»µµ »|
» °°·° ±°»µ µ°|
°° » µ|
»°|
»° |
. 700 . , . 2013 .
3 » |
» ±°»µ° » ·µ »|
µ|
µ± µµ »|
»° ° °µ°|
. 700 . , . 2013 .
» µ °|
µ°»µµ µ »|
¶° µ° ° ±»°|
° µ°»µ ±°»µµ »|
µ|
. 700 . , . 2013 .
·°» 3-» |
µµµ » µ °|
»° µ° µ»µ|
»° ° |
° ±°»µµ »|
. 700 . , . 2013 .
» µ ° |
°¶ µµ »|
µ° »° °µ°|
µ»°° 3 »|
µ µ ¶µ|
. 700 . , . 2013 .
±°»µµ » µµµ|
°»° 3 » 2020|
µ±µ µ»°µ |
±°»µµ » 2020|
±·°µ»µ µ±µ µ»°µ °¶° |
. 700 . , . 2013 .
µµ » ¶µµ|
3 » |
±°»µ µ »|
» »° °|
»° µ° µ»µ|
. 700 . , . 2013 .
µ»°° 3-»|
» ±°»µ° |
±°»µµ »|
·°»µµ 3 »|
µµµ » µ °|
. 700 . , . 2013 .
3 » 2020 ·°»|
» µ |
3 » |
» µ »°|
» µ »°|
. 700 . , . 2013 .
» »° ° ·µµ» °|
° ±°»µµ »|
»° µ° µ»µ|
»° ° |
» »° °|
. 700 . , . 2013 .
» µ ° |
¶µ » °·° µ °·µ µ °µ °µ|
µ±µ µ»°µ µ± |
·°» µ»°° 3 » |
µ µ |
. 700 . , . 2013 .
°·°µ µ » µ »°|
»°|
3-» ·°»|
µµ » |
3 » 2020 ·°»|
. 700 . , . 2013 .
» µ ° |
±°»µµ » µµµ|
¶ ±°»µµ »|
» µ »° µ»µ|
±°»µ µ »|
. 700 . , . 2013 .
µ |
°» µ»°° 3 »|
3 » 2020 °|
»° ° µµ °µ|
3 » |
. 700 . , . 2013 .
»° ° µµ °µ|
3 » µ»°|
» ° |
»° ° |
°»° 3 »|
. 700 . , . 2013 .
°° » |
±°»µµ » |
»° ° |
3-» ·°»|
» µ |
. 700 . , . 2013 .
3 » 2020 °|
µµ »|
·°» µ»°° 3 » |
µ µ ¶µ ±·µ°|
µ µ |
. 700 . , . 2013 .
°·°µ µ »|
3 » 2020 °|
°·°µ ±°»µ »|
±°»µµ » µ|
µµ »|
. 700 . , . 2013 .
±°»µµ »|
·°»µµ 3 »|
» ±°»µ° |
·°»µµ µ»°° 3-» |
µ±µ µ»°µ µ± |
. 700 . , . 2013 .
µ»°° 3-»|
°·°µ µ |
µ° µµ »|
µ±µ µ»°µ µ± |
°µ µ µ»µ|

#7 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:19 AM

. 700 . , . 2013 .
µµ ¶µµ µ»° ·° »°|
±°»µµ »|
µ° »° |
»° ° |
°·°µ µ »|

#8 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:29 AM

. 700 . , . 2013 .
» »° ° ¶» °|
» °°·° ±°»µ µ°|
»°|
°·° µ»° µ °µ ° °° µ|
» »° °|
. 700 . , . 2013 .
3 » µ»°|
»° ° µ°|
µµ ¶µµ µ»° µ|
» ±°»µ µ°|
µµ » ¶µµ|
. 700 . , . 2013 .
°µ° µ »°|
µ»°° 3 »|
µµ ¶µµ ±·µ°|
°·°µ µ » ·µ|
3 » 2020 ·°»|
. 700 . , . 2013 .
°·° µ»° µ °µ ° °° 6 »|
°·°µ µ » µ »°|
µ° »° ·°° |
°·°µ µ |
°° » µ|
. 700 . , . 2013 .
»° ° µ°|
¶ » µ »°|
µµ » µ°µ»|
±·°µ»µ µ±µ µ»°µ °¶° |
µ° µµ »|
. 700 . , . 2013 .
µ»µ µ »|
°° ° ±°»µµ »|
µµ » µ »°|
»° ° |
» µ ° |
. 700 . , . 2013 .
°·° µµ µ °µ|
µ|
·°»µµ 3 »|
·°» 3 » |
¶° µ° ° ±»°|
. 700 . , . 2013 .
°·°µ µ » µ »°|
°·° » µ¶ µ »°|
°µ° µ »°|
µµ »° °|
µµ »|
. 700 . , . 2013 . °° »| µ|°·°µ ±°»µ »|°·° µµ µ °µ µ|µµ »° °|
. 700 . , . 2013 .
µ»µ µ »|
3-» ·°»|
µ± µ»° °¶° |
µ° »°|
µ µ |

#9 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:34 AM

. 700 . , . 2013 . » µ »°|°·° µ»° µ °µ µ»°|µ± µ»° °¶°|°·° µ»° µ °µ µ»°|±°»µµ » °·°|
. 700 . , . 2013 .
µµ » µ »°|
µµ ¶µµ µ»° ·° »°|
µ»µ µ »|
µµ ¶µµ µ»° µ|
°¶ µµ »|
. 700 . , . 2013 .
µ µ |
·°»µµ 3 »|
°·°µ µ » ·µ|
» »° ° ¶» °|
» µ ° ·µ»µ|
. 700 . , . 2013 .
°·°µ µ » ·µ|
µ µ ¶µ|
µ»°° 3 »|
°° » µ|
» »° ° ·µµ» °|

#10 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:43 AM

. 700 . , . 2013 .
¶ ±°»µµ »|
°·° » µ¶ µ »°|
·°» 3-» |
3-» ·° 2019 |
µµ »|
. 700 . , . 2013 .
» ±°»µ |
µ µ ¶µ|
±°»µµ » ·µ »°|
°·° µµ µ °µ µ |
» °°·° ±°»µ µ°|
. 700 . , . 2013 .
µµ » µ°µ»|
»° ° µ°|
µµ » °» µ°µ»|
µ±µ µ»°µ |
·°»µµ 3 » |
. 700 . , . 2013 .
3 » |
» ±°»µ µ°|
°° » |
°° » µ|
°¶ µµ »|
. 700 . , . 2013 .
·°»µµ 3 » |
±°»µµ » µ|
µ° »° °µ°|
°µ° µ »°|
µµ ¶µµ µ»° µ|
. 700 . , . 2013 .
µµ » µ »°|
°¶ µ |
¶° µ° ° ±»°|
°¶ µµ »|
µµ »|
. 700 . , . 2013 .
±°»µµ » |
» µ °|
¶ ±°»µµ »|
°µ µ µ»µ|
µµ »|

#11 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:46 AM

. 700 . , . 2013 .
» °°·° ±°»µ µ°|
±°»µ µ »|
±°»µµ » |
¶ » µ »°|
3 » 2020 °|
. 700 . , . 2013 . »° ° µ°|» µ ° µµµ|±°»µµ » 2020|µµ » ·µ »°|·°» µ»°° 3 »|

#12 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:48 AM

. 700 . , . 2013 .
µµ » µ »°|
°·° µ»° µ °µ ° °° µ|
±°»µµ » 2020|
» »° °|
» µ ° ·µ»µ|

#13 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 12:51 AM

. 700 . , . 2013 .
µ µ |
» »° ° ¶» °|
µ± µ»° ° °¶° µµ|
±°»µµ » µµµ|
±°»µµ » 2020|

#14 Lubovdiory

Lubovdiory

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 28 posts
 • Location:124343
 • Interests:, 6 :)

Posted 20 March 2020 - 01:01 AM

. 700 . , . 2013 .
µ |
3-» ·°»|
µµ »|
µµ » |
°·°µ µ » µ »°|
. 700 . , . 2013 .
» µ ° ·µ»µ|
» »° ° ¶» °|
·°»µµ 3 » |
±°»µµ » ·µ »°|
µ µ |
. 700 . , . 2013 .
» ° |
»°|
° ±°»µµ »|
° °·°° ±°»µµ »|
µ° µµ »|
. 700 . , . 2013 .
µ±µ µ»°µ µ± |
µ°»µµ µ »|
µ»°° 3 »|
3 » 2020|
°» µ»°° 3 »|
. 700 . , . 2013 .
» ·°»µ µ»°° 3-» |
°° » |
»° ° µ°|
°·°µ µ »|
µ µ |
. 700 . , . 2013 .
µµ » |
µµ » µ µ|
» »° °|
°·° µ °µ|
µ±µ µ»°µ |
. 700 . , . 2013 .
µ»°° 3-»|
3-» ·°»|
µµ » µ|
°·° µ °µ|
µµ » ·µ »°|

#15 Ramongat

Ramongat

  Devirginized

 • (04) Casual
 • PipPip
 • 23 posts
 • Location:111155
 • Interests:ASMR sound for relax

Posted 23 March 2020 - 12:31 AM

Watch the best video Satisfying Video

Vlog I leave the store, I go to the store and buy various everyday goods, and glue Elmer's for new slimes In this video, you will see people's reactions to long neon green nails.
VLOG from the store, People's reaction to Neon Long Nails, follow me

ASMR stands for Autonomous Sensory Meridian Response and describes a tingling sensation that usually starts on the scalp or the back of the neck and can spread throughout the rest of the body. Videos like this are meant to trigger this feeling, known as tingles. It can also be used for relaxation purposes or to fall asleep. Some people use it to focus while studying.

#16 donreyes13

donreyes13

  Experienced

 • (04) Casual
 • PipPipPip
 • 26 posts
 • Gender:Male

Posted 02 April 2020 - 03:34 PM

Pm naman kung sino sa mga doon

pa pm din sakin please hehe thanks appreciate it :)#17 gentlejm

gentlejm

  Looker

 • (04) Casual
 • PipPipPipPipPip
 • 115 posts
 • Gender:Male

Posted 04 April 2020 - 12:27 PM

Pm din sakin ng mga pwedeng girls dun


1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users